สมาคมการค้าอสังหาริมทรัพย์และพันธมิตร | Member
78
page-template-default,page,page-id-78,_masterslider,_msp_version_2.29.0,qode-quick-links-1.0,ajax_fade,page_not_loaded,,qode-title-hidden,qode_grid_1300,footer_responsive_adv,qode-theme-ver-11.2,qode-theme-bridge,wpb-js-composer js-comp-ver-5.2.1,vc_responsive

สมาชิกสมาคม

นายกสมาคม

 

คุณกิตติรัตน์  ณ ระนอง

ตำแหน่ง ที่ปรึกษากิตติมศักดิ์

 

ผ.ศ.วิเชษฎ์  สุวิสิทฐ์

ตำแหน่ง ที่ปรึกษากิตติมศักดิ์

 

 คุณธีรบูลย์ อริยสุทธิวงศ์

ตำแหน่ง ที่ปรึกษา

คุณธาตรี  ฝากตัว

ตำแหน่ง ที่ปรึกษา

คุณคุณานันท์  ทยายุทธ

ตำแหน่ง ที่ปรึกษากิตติมศักดิ์

  
คุณยุทธนา  กรอบอนันต์

ตำแหน่ง ที่ปรึกษา

 

คุณพัลลภ  กฤตยานว้ช

ตำแหน่ง ที่ปรึกษากิตติมศักดิ์

มารุต

คุณมารุต  พุทธสุวรรณ

ตำแหน่ง ที่ปรึกษา

 

ดร.โสภณ  พรโชคชัย

ตำแหน่ง ที่ปรึกษากิตติมศักดิ์

ม.ล.ชาญโชติ  ชมพูนุท

ตำแหน่ง ที่ปรึกษากิตติมศักดิ์

 

คุณประวิทย์  อรุณศรี

ตำแหน่ง ที่ปรึกษากิตติมศักดิ์

ทนาย

คุณรุ่งโรจน์ เด่นเจริญ

ตำแหน่ง ที่ปรึกษา

 

คุณไผท  ผดุงถิ่น

ตำแหน่ง ที่ปรึกษา

วิชัย

คุณวิชัย  ไกรวพันธุ์

ตำแหน่ง ที่ปรึกษา

 

คุณดลชัย  บุญยะรัตเวช

ตำแหน่ง ที่ปรึกษากิตติมศักดิ์

 

คุณดีน่าห์  อัมรากร

ตำแหน่ง ที่ปรึกษา

 

ดร.ประทีป  ตั้งมติธรรม

 ตำแหน่ง ประธานที่ปรึกษา


ดร.กฤษณะ  บุหลัน

ตำแหน่ง ที่ปรึกษาสมาคมฯ

สมสมร

คุณสมสมร  เที่ยงธรรม

ตำแหน่ง ที่ปรึกษา

 

คุณณัฐกวิน เจียมโชติพัฒนกุล

ตำแหน่ง ที่ปรึกษา

 

คุณอุกกฤษณ์  ตั้งสืบกุล

ตำแหน่ง ที่ปรึกษา

 

คุณธวัชชัย  ทวีสาวรสวัสดิ์

ตำแหน่ง ที่ปรึกษา

ร้อยโท ดร.ธนพจน  เอกโยคยะ

ตำแหน่ง ที่ปรึกษากิตติมศักดิ์

 

ดร.วิชิต  ปลั่งศรีสกุล

ตำแหน่ง ที่ปรึกษากิตติมศักดิ์

คุณวิชัย  พูลวรลักษณ์

ตำแหน่ง ที่ปรึกษากิตติมศักดิ์


ดร.เกรียงศักดิ์  จริญวงศ์ศักดิ์

ตำแหน่ง ที่ปรึกษากิตติมศักดิ์

 
คุณธีระชัย  วิเศษจัง

ตำแหน่ง ที่ปรึกษากิตติมศักดิ์

ดร

ดร.วิริยะ  ลิขิตวงศ์

ตำแหน่ง ที่ปรึกษากิตติมศักดิ์

 

คุณเอกสิทธิ์  เดี่ยววณิชย์

ตำแหน่ง ที่ปรึกษา

 

ดร.บัญญัติ  บุญญา

ตำแหน่ง ที่ปรึกษา

 

คุณธนพัฒน์  พัฒนศรีเรือง

ตำแหน่ง ที่ปรึกษากิตติมศักดิ์

 

คุณอำนวย  เลิศรุ่งพาณิชย์

ตำแหน่ง ที่ปรึกษา

ผศ.ดร.อภิวัฒน์ มุตตามระ

ตำแหน่ง อุปนายกสมาคมฯ

 

คุณคมกฤษณ์  ประสิทธิ์นฤทธิ์

ตำแหน่ง เลขาธิการ

้า

ดร.วรกร  จรูญญาณาธาร

ตำแหน่ง กรรมการบริหาร

 

คุณกรศรันย์  สุดสวงค์

ตำแหน่ง กรรมการบริหาร

 

คุณคมกฤษณ์  ประสิทธินฤทธิ์

ตำแหน่ง กรรมการบริหาร

 

คุณศุภอัชฌ์  ชาตรูปะวณิช

ตำแหน่ง กรรมการบริหาร

 

คุณเอกสิทธิ  สุนทรนนท์

ตำแหน่ง กรรมการบริหาร

ยุวาน

คุณยุวาน  ปิยะตระกูลรัตน์

ตำแหน่ง กรรมการบริหาร

 

คุณธวัช ชัยยุทธ์

ตำแหน่ง กรรมการบริหาร

 พี่มีมี่_Final_New

คุณณภภัสสรค์  ทันชม

ตำแหน่ง กรรมการบริหาร

 

คุณเอกสิทธิ์  เดี่ยววณิชย์

ตำแหน่ง กรรมการบริหาร

 

คุณสมพงษ์  โอฬารธัชนันท์

ตำแหน่ง กรรมการบริหาร