สมาคมการค้าอสังหาริมทรัพย์และพันธมิตร | ข่าวสารสมาคม
3
archive,category,category-3,_masterslider,_msp_version_2.29.0,qode-quick-links-1.0,ajax_fade,page_not_loaded,,qode_grid_1300,footer_responsive_adv,qode-theme-ver-11.2,qode-theme-bridge,wpb-js-composer js-comp-ver-5.2.1,vc_responsive

ข่าวสารสมาคม

วันนี้ 6 เมษายน 2562 เวลา 14.00 น. รับชมการถ่ายทอดสด ช่อง Thai PBS คุณอภิชาติ ประสิทธิ์นฤทธิ์ นายกสมาคมการค้าอสังหาริมทรัพย์และพันธมิตรเข้าร่วมเสวนา "คนทำงานศิลปะคือผู้รับใช้"ในรายการเปิดพื้นที่การเรียนรู้สื่อสาธารณะ ช่อง Thai PBS ในงานเทศกาลถนนศิลปะ ครั้งที่ 16 มหาวิทยาลัยขอนแก่น Art Lane 16 ...

เนื่องด้วยคุณอภิชาติ ประสิทธิ์นฤทธิ์ นายกสมาคมการค้าอสังหาริมทรัพย์และพันธมิตร ร่วมเป็นหนึ่งองค์กรในการจัดงานและผลักดันพร้อมกับ สำนักงานส่งเสริมเศรษฐกิจดิจิทัล แถลงความร่วมมือกับพันธมิตร บริษัท เมสเซ่ แฟรงค์เฟิร์ต ในการร่วมกันจัดงาน “Smart City Solutions Week 2019” ครั้งแรกในประเทศไทย ในรูปแบบ Media Business Networking Event โดยเป็นการผนวก 3 งานแสดงสินค้าแห่งนวัตกรรมและเทคโนโลยีดิจิทัล อยู่ภายในงานเดียวกัน คือ Thailand Lighting fair 2019 , งาน Thailand Building fair 2019 และงาน secutech fair 2019 และยังจัดพร้อมงานใหญ่อย่าง Thailand BIG BANG 2019...

ในวันที่ 17 เมษายน 2552 เวลา 13:30 - 16.00 น. คุณอภิชาติ ประสิทธิ์นฤทธิ์ นายกสมาคมการค้าอสังหาริมทรัพย์และพันธมิตร ได้รับเกียรติเชิญ เป็นผู้ทรงคุณวุฒิเข้าร่วมประชุมคณะกรรมการเพื่อความเป็นการและรูปแบบรับรองด้วยบริษัท วินเนอร์ เอสเตท จํากัด กําหนดจัดประชุมคณะกรรมการ เพื่อขับเคลื่อนการ ดําเนินการเพื่อความเป็นกลางและรูปแบบรับรอง ตามข้อกําหนดของมาตรฐาน ISO/IEC 17024:2012 กําหนดให้ต้องจัดประชุมคณะกรรมการเพื่อความเป็นกลางและรูปแบบการรับรอง ตามกระบวนการรับรอง ตามกระบวนการสรรหาผู้ทรงคุณวุฒิในอาชีพและเป็นบุคคลภายนอกบริษัทฯ ซึ่งมีคุณสมบัติเหมาะสมทุก ประการ โดยวิธีประชุมทางโทรศัพท์ (Conference Cat) ในวันที่ 17 เมษายน 2552 เวลา 13:30 - 16.00 น. ...

วันอังคารที่ 2 เมษายน 2562 คุณอภิชาติ ประสิทธิ์นฤทธิ์ นายกสมาคมการค้าอสังหาริมทรัพย์และพันธมิตร ได้รับเกียรติเชิญ เข้าร่วมประชุม ในกิจกรรม The Challenge of Smart & Sustainable City Development พร้อมการเสวนา เรื่อง “ความท้าทายในการพัฒนาเมืองอัจฉริยะอย่างยั่งยืน” โดยกิจกรรมนี้เป็นส่วนหนึ่งของ การจัดงาน Thailand Lighting Fair 2019 + Thailand Building Fair 2019 และ Secutech Thailand 2019 1. กําหนดการกิจกรรม The Challenge of Smart & Sustainable City Development...

วันที่ 27 มีนาคม 2562 เวลา 14:30 น. คุณอภิชาติ ประสิทธิ์นฤทธิ์ นายกสมาคมการค้าอสังหาริมทรัพย์และพันธมิตร ได้รับเกียรติเชิญเป็นผู้ทรงคุณวุฒิเข้าร่วมประชุมกับธนาคารแห่งประเทศไทย เพื่อหารือในการกำหนดการเรียกเก็บค่าธรรมเนียมสินเชื่อ SME ที่ไม่เป็นธรรมและให้คำแนะนำเกี่ยวกับแนวทางการปรับปรุงการเรียกเก็บแต่ละค่าธรรมเนียมเพื่อนำไปสู่การพัฒนาการให้บริการของสถาบันการเงิน   ตามที่ธนาคารแห่งประเทศไทย (ธปท.) ดำเนินโครงการ Regulatory Impact Analysis (RIA) สำหรับสินเชื่อ SME เพื่อให้การให้สินเชื่อ SME มีประสิทธิภาพมากขึ้นตั้งแต่ช่วงปี 2561 ที่ผ่านมา โดยหนึ่งในประเด็นที่ ธปท. ให้ความสำคัญคือการกำหนดค่าธรรมเนียมของสินเชื่อดังกล่าว ซึ่งเป็นประเด็นที่ ธปท. ได้รับเรื่องร้องเรียนจากภาคประชาชนเกี่ยวกับการกำหนดค่าธรรมเนียมที่ไม่เป็นธรรม และ ธปท. ได้ติดตามอย่างใกล้ชิดมาโดยตลอด นั้น ด้วย ธปท. อยู่ระหว่างศึกษาข้อมูลเกี่ยวกับค่าธรรมเนียมหลัก 4 ประเภท ที่ได้รับเรื่องร้องเรียนหรือแจ้งเบาะแสการกำหนดค่าธรรมเนียมที่ไม่เป็นธรรม ได้แก่ (1)...

วันเสาร์ที่ 23 มีนาคม 2562 เวลา 08.30น คุณธีระศักดิ์ สุวรรณธาร รองประธานสภาอุตสาหกรรมจังหวัดขอนแก่น พร้อมด้วย คุณเทพวรรณ์ เตียมไธสง เลขาธิการสภาอุตสาหกรรมจังหวัดขอนแก่น และ คุณอภิชาติ ประสิทธิ์นฤทธิ์ ที่ปรึกษาสภาอุตฯ นายกสมาคมการค้าอสังหาริมทรัพย์และพันธมิตร ร่วมวันนักการตลาดสัญจร...

วันที่ 21 มีนาคม 2562 เวลา 09.00-12.00 น. คุณอภิชาติ ประสิทธิ์นฤทธิ์ นายกสมาคมการค้าอสังหาริมทรัพย์และพันธมิตร ได้รับเกียรติ เชิญเป็นผู้ทรงคุณวุฒิ บรรยายพิเศษ ณ คณะนิติศาสตร์ มหาวิทยาลัยขอนแก่น ในการจัดการศึกษาหลักสูตรนิติศาสตรบัณฑิต สาขาวิชานิติศาสตร์ ภาคการศึกษาปลาย ปีการศึกษา 2561 ในรายวิชา 777346 สัญญาทางธุรกิจกลุ่ม 1-2 ชั้นปีที่ 4 ในการนี้ทางคณะนิติศาสตร์พิจารณาเห็นว่า คุณอภิชาติ ประสิทธิ์นฤทธิ์ เป็นผู้ทรงคุณวุฒิที่มีความรู้ ความสามารถและประสบการณ์ ในสาขาวิชา/รายวิชานี้ จึงขอเรียนเชิญ คุณอภิชาติ ประสิทธิ์นฤทธิ์ บรรยายพิเศษในหัวข้อ “ธุรกิจ กับสิทธิมนุษยชน ผู้ประกอบการเพื่อสังคม ( Social Enterprise ) ”  ...

คุณอภิชาติ ประสิทธิ์นฤทธิ์ นายกสมาคมการค้าอสังหาริมทรัพย์และพันธมิตร เข้าร่วมประชุมสามัญประจำปี สมาคมการค้าอสังหาริมทรัพย์และพันธมิตร ครั้งที่ 1/2562 จัดขึ้นในวันศุกร์ที่ 15/3/62 เวลา 09.30 -12.00 น. ณ. ห้องเรียนสัมมนาปากเกร็ด ( ห้องประชุมชั้น 2 ) ห้อง 322 ตึกอาคารปฏิบัติการคณะมนุษยศาสตร์และสังคมศาสตร์ ตึก 23 มหาวิทยาลัยราชภัฎพระนคร 9 ถนน แจ้งวัฒนะ แขวง อนุสาวรีย์ เขต บางเขน กรุงเทพมหานคร 10220 สมาคมการค้าอสังหาฯ ร่วมประชุมหารือวางแผนหลักสูตรวิทยาศาสตร์บัณฑิตการบริหารการจัดการทรัพยากรอาคารฯ กับมหาวิทยาลัยราชภัฏพระนครฯ และการประชุมสามัญประจำปี 2562 สมาคมฯครั้งที่ 1 วันนี้คณะกรรมการสมาคมฯทุกท่าน ได้มีโอกาสแนะนำ นำเสนอแผนงาน จัดการหลักสูตรใหม่ วิทยาศาสตร์การบริหารจัดการอาคาร อสังหาริมทรัพย์ทุกประเภท...

วันที่ 26 กุมภาพันธ์ 2562 คุณอภิชาติ ประสิทธิ์นฤทธิ์นายกสมาคมการค้าอสังหาริมทรัพย์และพันธมิตร เข้าเรียนพบ รศ.ดร. นิยม วงศ์พงษ์คำ พร้อมด้วยคณะทำงานเทศกาลหนังเมืองแคนได้เข้าร่วมประชุมกำหนด เดือนในการจัดกิจกรรมเทศกาลหนังเมืองแคน ในต้นเดือน พฤศจิกายน 2562 ด้วยมี 4 กิจกรรมหลัก 1.หนังสั้น 2.แคนสตาชาเลน 3.เบิ่งฮูบเงา 4.เสวนาภาษาคนทำหนัง และในวันสุดท้ายของงานได้เชิญ ผู้กำกับหนังของเมืองไทย ดารานักแสดงของประเทศไทยและประเทศลาวร่วมเดินพรมแดง พร้อมมอบรางวัลให้กับผู้ชนะในแต่ละประเภท ...

คุณอภิชาติ ประสิทธิ์นฤทธิ์ นายกสมาคมการค้าอสังหาริมทรัพย์และพันธมิตร ร่วมเป็นเกียรติ ในการแข่งขันฟุตบอลประเพณีโรตารี 4 ภาค ในวันอาทิตย์ที่ 24 กุมภาพันธ์ 2562 เวลา 17.00 น.-21.00 น. ณ สนามฟุตบอลโรงเรียน นนทบุรีวิทยาลัย ถนนราชพฤกษ์ ...