สมาคมการค้าอสังหาริมทรัพย์และพันธมิตร | Admin REP
3
archive,author,author-admin_rap,author-3,_masterslider,_msp_version_2.29.0,qode-quick-links-1.0,ajax_fade,page_not_loaded,,qode_grid_1300,footer_responsive_adv,qode-theme-ver-11.2,qode-theme-bridge,wpb-js-composer js-comp-ver-5.2.1,vc_responsive

Author: Admin REP

เนื่องด้วยหอการค้าไทย ขอเชิญคุณอภิชาติ ประสิทธิ์นฤทธิ์ นายกสมาคมการค้าอสังหาริมทรัพย์และพันธมิตร เป็นคณะกรรมการ คณะทํางานส่งเสริมการจัดงานหอการค้าแฟร์ สัญจร (TCC Fair) เรียน กรรมการหอการค้าจังหวัดขอนแก่น สิ่งที่ส่งมาด้วย 1. ประกาศหอการค้าจังหวัดขอนแก่น ที่ 002/2552 ลงวันที่ 26 เมษายน 2562 2. หนังสือเชิญประชุม เนื่องด้วยหอการค้าไทย กําหนดจัดงานแสดงสินค้า หอการค้าแฟร์ สัญจร (TCC Fair) ประจําปี 2562 มายังจังหวัดขอนแก่น ระหว่างวันที่ 28 มิถุนายน ถึง วันที่ 7 กรกฎาคม 2552 ณ ศูนย์ประชุมและแสดง สินค้านานาชาติ (KICE.) ขอนแก่น เพื่อเป็นการส่งเสริมให้การจัดงานเป็นไปด้วยความเรียบร้อย และเพื่อเป็นการ สนับสนุนจังหวัดขอนแก่นที่เป็นเมืองแห่งการประชุมสัมมนา และแสดงสินค้า (MICE...

ในวันจันทร์ที่ ๒๙ เมษายน ๒๕๖๐ เวลา ๑๐.๐๐ นาฬิกา ณ ห้องประชุม หมายเลข ๒๒๐๑ ชั้น ๒๒ อาคารสุขประพฤติ คุณอภิชาติ ประสิทธิ์นฤทธิ์ ที่ปรึกษาคณะอนุกรรมาธิการสิทธิมนุษยชนและการคุ้มครองผู้บริโภค นายกสมาคมการค้าอสังหาริมทรัพย์และพันธมิตร ได้รับเกียรติเชิญเข้าร่วม นัดประชุมคณะอนุกรรมาธิการสิทธิมนุษยชนและการคุ้มครองผู้บริโภค ด้วยในคราวประชุมคณะอนุกรรมาธิการสิทธิมนุษยชนและการคุ้มครองผู้บริโภค ในคณะกรรมาธิการการกฎหมาย กระบวนการยุติธรรมและกิจการตํารวจ สภานิติบัญญัติแห่งชาติ เมื่อวันจันทร์ที่ ๒๒ เมษายน ๒๕๖๒ ที่ประชุมคณะอนุกรรมาธิการได้มีมติให้นัดประชุมครั้งต่อไป ในวันจันทร์ที่ ๒๙ เมษายน ๒๕๖๐ เวลา ๑๐.๐๐ นาฬิกา ณ ห้องประชุม หมายเลข ๒๒๐๑ ชั้น ๒๒ อาคารสุขประพฤติ โดยมีระเบียบวาระการประชุม ดังนี้ ๑....

วันศุกร์ที่ 26 เมษายน 2562 ทางสำนักงานเศรษฐกิจดิจิทัล(สศด.)ได้ให้เกียรติเรียนเชิญคุณอภิชาติ ประสิทธิ์นฤทธิ์ นายกสมาคมการค้าอสังหาริมทรัพย์และพันธมิตร ร่วมประชุมเพื่อดำเนินการ Khon Kaen Smart Living Lab ระยะที่ 1 ครั้งที่ 3 เพื่อหารือแนวทาง จัดตั้งวิสาหกิจเพื่อ บริหารจัดการข้อมูลด้าน smart Health & Medical Hub Smart Environment เพื่อสนับสนุนการพัฒนา Smart City ของจังหวัดขอนแก่น  ...

วันอังคารที่ 23 เมษายน 2562 คุณอภิชาติ ประสิทธิ์นฤทธิ์ ที่ปรึกษาสภาอุตสาหกรรม จังหวัดขอนแก่น นายกสมาคมการค้าอสังหาริมทรัพย์และพันธมิตร ได้เดินทางเข้าร่วมการประชุมความร่วมมือ MOU -สาธารณรัฐประชาชนจีน เมืองเฉินตู และเมื่อเวลา10.00-12.00 u. ได้ร่วมคณะลงนาม MOU-เยี่ยมชม CHENGDU SOUTHWEST JIAOTONG UNIVERSITY   Meetings and signing agreements. Then enjoy a simple lunch at Southwest Jiaotong University  14.00-17.00 น. ได้ร่วมคณะลงนาม MOU-เยี่ยมชม CHENGDU AERONAUTIC POLYTECHNIC   ...

วันจันทร์ที่ 22 เมษายน 2562 คุณอภิชาติ ประสิทธิ์นฤทธิ์ ที่ปรึกษาสภาอุตสาหกรรม จังหวัดขอนแก่น นายกสมาคมการค้าอสังหาริมทรัพย์และพันธมิตร ได้เดินทางเข้าร่วมการประชุมร่วมมือ MOU -สาธารณรัฐประชาชนจีน เมืองเฉินตู และเมื่อเวลา 15.00 น. เดินทางไปบริษัทชั้นนำด้านรถไฟฟ้า Sky Railwal ที่ทันสมัยที่สุดในโลกและในประเทศจีน ...

วันนี้ 6 เมษายน 2562 เวลา 14.00 น. รับชมการถ่ายทอดสด ช่อง Thai PBS คุณอภิชาติ ประสิทธิ์นฤทธิ์ นายกสมาคมการค้าอสังหาริมทรัพย์และพันธมิตรเข้าร่วมเสวนา "คนทำงานศิลปะคือผู้รับใช้"ในรายการเปิดพื้นที่การเรียนรู้สื่อสาธารณะ ช่อง Thai PBS ในงานเทศกาลถนนศิลปะ ครั้งที่ 16 มหาวิทยาลัยขอนแก่น Art Lane 16 ...

เนื่องด้วยคุณอภิชาติ ประสิทธิ์นฤทธิ์ นายกสมาคมการค้าอสังหาริมทรัพย์และพันธมิตร ร่วมเป็นหนึ่งองค์กรในการจัดงานและผลักดันพร้อมกับ สำนักงานส่งเสริมเศรษฐกิจดิจิทัล แถลงความร่วมมือกับพันธมิตร บริษัท เมสเซ่ แฟรงค์เฟิร์ต ในการร่วมกันจัดงาน “Smart City Solutions Week 2019” ครั้งแรกในประเทศไทย ในรูปแบบ Media Business Networking Event โดยเป็นการผนวก 3 งานแสดงสินค้าแห่งนวัตกรรมและเทคโนโลยีดิจิทัล อยู่ภายในงานเดียวกัน คือ Thailand Lighting fair 2019 , งาน Thailand Building fair 2019 และงาน secutech fair 2019 และยังจัดพร้อมงานใหญ่อย่าง Thailand BIG BANG 2019...

ในวันที่ 17 เมษายน 2552 เวลา 13:30 - 16.00 น. คุณอภิชาติ ประสิทธิ์นฤทธิ์ นายกสมาคมการค้าอสังหาริมทรัพย์และพันธมิตร ได้รับเกียรติเชิญ เป็นผู้ทรงคุณวุฒิเข้าร่วมประชุมคณะกรรมการเพื่อความเป็นการและรูปแบบรับรองด้วยบริษัท วินเนอร์ เอสเตท จํากัด กําหนดจัดประชุมคณะกรรมการ เพื่อขับเคลื่อนการ ดําเนินการเพื่อความเป็นกลางและรูปแบบรับรอง ตามข้อกําหนดของมาตรฐาน ISO/IEC 17024:2012 กําหนดให้ต้องจัดประชุมคณะกรรมการเพื่อความเป็นกลางและรูปแบบการรับรอง ตามกระบวนการรับรอง ตามกระบวนการสรรหาผู้ทรงคุณวุฒิในอาชีพและเป็นบุคคลภายนอกบริษัทฯ ซึ่งมีคุณสมบัติเหมาะสมทุก ประการ โดยวิธีประชุมทางโทรศัพท์ (Conference Cat) ในวันที่ 17 เมษายน 2552 เวลา 13:30 - 16.00 น. ...

วันอังคารที่ 2 เมษายน 2562 คุณอภิชาติ ประสิทธิ์นฤทธิ์ นายกสมาคมการค้าอสังหาริมทรัพย์และพันธมิตร ได้รับเกียรติเชิญ เข้าร่วมประชุม ในกิจกรรม The Challenge of Smart & Sustainable City Development พร้อมการเสวนา เรื่อง “ความท้าทายในการพัฒนาเมืองอัจฉริยะอย่างยั่งยืน” โดยกิจกรรมนี้เป็นส่วนหนึ่งของ การจัดงาน Thailand Lighting Fair 2019 + Thailand Building Fair 2019 และ Secutech Thailand 2019 1. กําหนดการกิจกรรม The Challenge of Smart & Sustainable City Development...

วันศุกร์ที่ 29 มีนาคม 2562 เวลา 16.00 น. คุณสามารถ อังวราวงศ์ ประธานกิตติมศักดิ์สภาอุตสาหกรรมจังหวัดขอนแก่น พร้อมด้วย คุณสมิทธ์ โลจรัส คุณประกิต ทองแท่งไทย รองประธานสภาอุตสาหกรรมจังหวัดขอนแก่น และคุณอภิชาติ ประสิทธิ์นฤทธิ์ ที่ปรึกษาสภาอุตฯ นายกสมาคมการค้าอสังหาริมทรัพย์และพันธมิตร ร่วมเป็นเกียรติในพิธีเปิดงาน มาหาสารคาม มาหาคราฟท์ ณ จังหวัดมหาสารคาม ณ สวนสุขภาพเฉลิมพระเกียรติ สมเด็จพระนางเจ้าสิริกิติ์ พระบรมราชินีนาถ จังหวัดมหาสารคาม ...