สมาคมการค้าอสังหาริมทรัพย์และพันธมิตร | ขอเชิญคุณอภิชาติ ประสิทธิ์นฤทธิ์ นายกสมาคมการค้าอสังหาริมทรัพย์และพันธมิตร เป็นคณะกรรมการ คณะทํางานส่งเสริมการจัดงานหอการค้าแฟร์ สัญจร (TCC Fair)
2871
post-template-default,single,single-post,postid-2871,single-format-standard,_masterslider,_msp_version_2.29.0,qode-quick-links-1.0,ajax_fade,page_not_loaded,,qode_grid_1300,footer_responsive_adv,qode-theme-ver-11.2,qode-theme-bridge,wpb-js-composer js-comp-ver-5.2.1,vc_responsive

ขอเชิญคุณอภิชาติ ประสิทธิ์นฤทธิ์ นายกสมาคมการค้าอสังหาริมทรัพย์และพันธมิตร เป็นคณะกรรมการ คณะทํางานส่งเสริมการจัดงานหอการค้าแฟร์ สัญจร (TCC Fair)

ขอเชิญคุณอภิชาติ ประสิทธิ์นฤทธิ์ นายกสมาคมการค้าอสังหาริมทรัพย์และพันธมิตร เป็นคณะกรรมการ คณะทํางานส่งเสริมการจัดงานหอการค้าแฟร์ สัญจร (TCC Fair)

เนื่องด้วยหอการค้าไทย ขอเชิญคุณอภิชาติ ประสิทธิ์นฤทธิ์ นายกสมาคมการค้าอสังหาริมทรัพย์และพันธมิตร เป็นคณะกรรมการ คณะทํางานส่งเสริมการจัดงานหอการค้าแฟร์ สัญจร (TCC Fair)
เรียน กรรมการหอการค้าจังหวัดขอนแก่น
สิ่งที่ส่งมาด้วย 1. ประกาศหอการค้าจังหวัดขอนแก่น ที่ 002/2552 ลงวันที่ 26 เมษายน 2562
2. หนังสือเชิญประชุม
เนื่องด้วยหอการค้าไทย กําหนดจัดงานแสดงสินค้า หอการค้าแฟร์ สัญจร (TCC Fair) ประจําปี 2562 มายังจังหวัดขอนแก่น ระหว่างวันที่ 28 มิถุนายน ถึง วันที่ 7 กรกฎาคม 2552 ณ ศูนย์ประชุมและแสดง สินค้านานาชาติ (KICE.) ขอนแก่น เพื่อเป็นการส่งเสริมให้การจัดงานเป็นไปด้วยความเรียบร้อย และเพื่อเป็นการ สนับสนุนจังหวัดขอนแก่นที่เป็นเมืองแห่งการประชุมสัมมนา และแสดงสินค้า (MICE City) หอการค้าจังหวัด ขอนแก่นได้เสนอรายชื่อหน่วยงาน องค์กรที่เกี่ยวข้อง และผู้ทรงคุณวุฒิ เป็นที่ปรึกษาคณะกรรมการจัดงาน และ เสนอแนะ ส่งเสริมการจัดกิจกรรมดังกล่าวให้เป็นตามวัตถุประสงค์ รายละเอียดตามสิ่งที่ส่งมาพร้อมนี้ หอการค้าจังหวัดขอนแก่น จึงขอเรียนเชิญท่านให้เกียรติเป็นคณะกรรมการ คณะทํางานส่งเสริม การจัดงานหอการค้าแฟร์สัญจร (TCC Fair) ประจําปี 2562 และขอเรียนเชิญร่วมประชุมหารือ แนวทางการจัด งานในวันพฤหัสบดีที่ 2 พฤษภาคม 2552 เวลา 10.00 – 12.00 น. ณ ห้องควานันท์ อาคารหอการค้าจังหวัด ด้วยจักเป็นพระคุณยิ่ง